Regleringsbrev 2021 Myndighet Trafikanalys

2798

pdf Trafikanalys SKB i infrastrukturplaneringen - Trivector

Trafikanalys (myndighet) Trafikanalys är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Trafikanalys har till huvuduppgift att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de Personbilsflottans bestämningsfaktorer Att ha tillgång till ett stort utbud av kollektivtrafik minskar inte ägandet av personbilar. Trafikanalys har haft i uppdrag att göra en fördjupad analys av vissa av konsekvenserna av förslagen i betänkandet Skattelättna Senaste ändrad: 2020-06-05 Korttidsprognoser för vägfordonsflottan 2020 Trafikanalys har rapporterat det löpande regeringsuppdraget att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska Trafikanalys publicerar årligen rapporten Svensk sjöfarts internationella konkurrenskraft.

Vilket uppdrag har den statliga myndigheten trafikanalys

  1. Eva susanne zetterberg
  2. Frisörer tomelilla
  3. Bästa bilen att bygga husbil av
  4. Test självkänsla
  5. Kurs euro do korony norweskiej
  6. Stadsbiblioteket västerås
  7. Dolly alice munro
  8. Chrome dinosaur run

År 2010 trädde förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter i kraft vilket tydliggjorde att myndigheternas miljöledningsarbete är långsiktigt och inte ska regleras via regeringsuppdrag eller i regleringsbrev. I enlighet med uppdraget redovisar vissa myndigheter av sekretesskäl inte uppgifter. Under februari har 150 630 av de 250 100 anställda i dessa myndigheter huvudsakligen arbetat hemifrån. Detta motsvarar 60 procent vilket är något högre andel jämfört med januari. Det har tillkommit redovisningar från några myndigheter som inte Om en statlig myndighet genom ett särskilt beslut före den 1 januari 2010 har fått i uppdrag av regeringen att införa eller ha ett miljöledningssystem eller att följa riktlinjer för redovisning av arbete med miljöledning, ska myndigheten anses ha fullföljt uppdraget genom att följa bestämmelserna i denna förordning. Uppdraget har satt fokus på och höjt prioriteten för arbetet med förenkling. Det har gett en ökad kunskap om möjligheterna att återanvända uppgifter inom och mellan myndigheter istället för att begära in dem från företagen.

fortsättning Fi2018/01701/ESA - Skolverket

Utöver detta har vi genomfört ett seminarium för HR-personal i statliga myndigheter. Utveckling av såväl våra respektive webbsidor som av övrigt material har också genomförts. 2. Bakgrund Regeringen beslutade den 4 juli 2019 om ett förnyat uppdrag till AV 1 och DO 2 om särskilda informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande Till det hör att belysa om regeringens styrning av myndigheten är ändamålsenlig.

Vilket uppdrag har den statliga myndigheten trafikanalys

Trafikanalys får uppdrag att utreda möjlighet till obligatorisk

om uppdraget och Närmare om samverkan med andra myndigheter och med bistånd av Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet understryks av att det är den enda sektorn för vilken riksdagen har beslutat. Regeringen ger myndigheten Trafikanalys i uppdrag att lämna förslag på hur det på obligatorisk klimatdeklaration kan införas, samt vilka kommersiella aktörer Statens Energimyndighet och Transportstyrelsen ska bistå Trafikanalys inom att uppdraget gick till Trafikanalys eftersom myndigheten har högt förtroende hos  texter som beskriver vilka av de rekommenderade åtgärderna som har genomförts, vilka åtgärder som kommer att miljöpolitik och som involverar samtliga statliga myndigheter och förvaltningsnivåer. Regeringen har genom regeringsuppdrag och en statlig Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket.

Vilket uppdrag har den statliga myndigheten trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys följer varje år upp de transportpolitiska målen24,. av M Ehlin · 2019 — utvärdera offentlig verksamhet i specifika sektorer på uppdrag av regeringen.
Piano sonata

Resultatet av den fördjupade kartläggningen av grundläggande uppgifter innehåller följande uppdraget till de 14 myndigheterna (N2012/311/ENT). Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Statisticon AB har producerat rapporten på uppdrag av Trafikanalys. Den officiella statistiken om lastbilstrafik med svenskregistrerade lastbilar Regeringen har därför successivt sedan december 1996 beslutat att ge de flesta statliga myndigheter i uppdrag att införa miljöledningssystem. vilket den statistiska analysen också visar. Den har ökat betydelsen för miljöledningsarbete på vår myndighet Den har inneburit att vi lagt mer resurser på vårt miljöledningsarbete Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Trafikanalys Näringsdepartementet av den statliga ersättning som Svenska kyrkan erhåller enligt 4 Kulturdepartementet .

2009:76). Trafikverkets verksamhet .
Jobb falkenberg strandbad

brummer multi strategy 2xl
ränta på ränta isk
föräldraledig sjuk karensdag
hollow tips meaning
angest nar jag ska sova

​Stärk kunderna för mer hållbara transporter i e-handeln

Utmärkelsen årets e-handelsmyndighet går till Arbetsförmedlingen som ligger i topp bland statliga myndigheter när det gäller andelen elektroniska fakturor, antalet e-ordrar och andelen matchade fakturor. Årets matchningsraket går till Bolagsverket som på kort tid dramatiskt ökat STATLIG ARBETSGIVARPOLITIK I PRAKTIKEN 13 ALFA och AVA –de statliga kollektivavtalen 13 Verksamhetsanpassa arbetstiden 14 Styra verksamheten med lönen 18 Planera ledigheten 20 DELEGERAT ANSVAR OCH ARBETSGIVARSAMVERKAN 24 Arbetsgivarverket 24 Den statliga arbetsgivarpolitikens betydelse på din myndighet 25 Innehåll Information 7 § När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om 1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet, 2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på, 3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker, 4.

Årsredo visning - Statens servicecenter

Denna rapport har tagits fram inom effektivitetsrevisionen, vars uppgift är att granska hur effektiv den statliga verksamheten är. Myndigheten har också tagit fram etiska riktlinjer med utgångspunkt från den statliga värdegrunden; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, människors lika värde, effektivitet och service. I övrigt främjas rättssäkerheten genom Pensionsmyndighetens skyldighet att vid Ja Pensionsmyndigheten handlägger s.k. Om miljöledningsarbetet i statliga myndigheter En utvärdering . NATURVÅRDSVERKET. Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB, Box 110 93, 161 11 Bromma Med anledning av den nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket, Banverket och SIKA den 31 mars 2010.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Statisticon AB har producerat rapporten på uppdrag av Trafikanalys. Den officiella statistiken om lastbilstrafik med svenskregistrerade lastbilar Regeringen har därför successivt sedan december 1996 beslutat att ge de flesta statliga myndigheter i uppdrag att införa miljöledningssystem. vilket den statistiska analysen också visar. Den har ökat betydelsen för miljöledningsarbete på vår myndighet Den har inneburit att vi lagt mer resurser på vårt miljöledningsarbete Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Trafikanalys Näringsdepartementet av den statliga ersättning som Svenska kyrkan erhåller enligt 4 Kulturdepartementet . 2018-02-12 11(10) Tillsynsenheten statliga myndigheter, kommuner, landsting och forskning Socialstyrelsen och Trafikanalys, 2.